EQF-i rakendamise koordinatsioonikeskus


Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamise koordinatsioonikeskus (National Coordination Point) on Euroopa Nõukogu soovitusel loodud kõikidesse Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku projektiga ühinenud riikidesse. 
Koordinatsioonikeskuse tegevuse eesmärk on toetada ja koordineerida riikliku kvalifikatsioonisüsteemi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku omavahelist toimimist, tagades kvaliteedi ja läbipaistva menetluse. Koordinatsioonikeskuse juhtrühm on kohustatud esitama Euroopa Komisjonile korrapäraselt aruandeid selle kohta, kuidas Eesti riiklik kvalifikatsiooniraamistik (EKR) on koostoimes EQF-iga. Ühtlasi on koordinatsioonikeskus Euroopa Komisjonile ja muudele asjaomastele asutustele EQF-i alal esmaseks kontaktiks. Alates 2010. aastast täidab Eestis EQF-i rakendamise koordinatsioonikeskuse rolli SA Kutsekoda.

Koordinatsioonikeskuse ülesanne on:

• korraldada Eesti kvalifikatsioonide EQF tasemetega sidumise, kaasates olulised sihtrühmad ja tagades tegevuse läbipaistvuse;
• rakendada Euroopas kokku lepitud kvalifikatsioonide EQF-iga sidumise kvaliteedi tagamise põhimõtteid; 
• teavitada kõiki huvirühmi ja avalikkust Eesti kvalifikatsioonide EQF-i tasemetega sidumise tulemustest ning Eesti kvalifikatsioonisüsteemi arengust;
• osaleda riiklike koordinatsioonikeskuste võrgustiku tegevuses.  

EQF portaal

EQF-i portaal kogub ja avalikustab rahvuslike kvalifikatsioonide EQF-i tasemetega suhetamise tulemusi. Lehel Compare Qualifications Frameworks (võrdle kvalifikatsiooniraamistikke) on võimalik võrrelda nende riikide raamistikke, kes on oma kvalifikatsiooniraamistike EQF-ga suhestamise protsessi lõpetanud.