Kutsetunnistuse taotlemine

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Sammud kutsetunnistuse saamiseks

1.samm: Eneseanalüüs ja kutsestandardiga tutvumine

Uuri välja, kas sind huvitava kutse jaoks on välja töötatud kutsestandard. Kutsestandarditega saab tutvuda kutseregistris.

Tutvu kutsestandardiga ja tee endale selgeks, millised teadmised-oskused on sul olemas ja mida peaksid veel juurde õppima. Alustada tuleks eneseanalüüsist ja eesmärkide seadmisest: millised teadmised ja oskused on omandatud ning kuidas need kattuvad kutseoskusnõuetega.

Tutvu põhjalikult kutsestandardiga, mille alusel soovid kutsetunnistust taotleda ja vaata, kas varasemate õpingute või töökogemuse käigus õpitu võiks sinna sobida.

Räägi oma kutsetunnistuse taotlemise soovist oma personalijuhile või õpetajale, kes kindlasti oskab sind enesehindamisel aidata.

2.samm: Kutse andmise protsessi ja reeglitega tutvumine

Kõige paremaks nõustajaks on kutse andja ja tema juures tegutsev kutsekomisjon. Otsi Kutsekoja leheküljelt üles kutse andjad ja tee kindlaks, kas sinu kutsealal on kutse andmist alustatud. Kui on, siis mine kutse andja kodulehele ja loe hoolega läbi kogu kutse andmist puudutav info. Täpsustamiseks võid ise helistada või kohale minna.

Edasi toimi vastavalt kutse andja poolt kehtestatud korrale. Täida avaldus, komplekteeri vajalikud dokumendid ning esita õigeaegselt kutse andjale.

3.samm: Taotluse hindamine ja kutseeksam

Kutseoskuste hindamine toimub eri kutsete puhul erinevalt. Sinu oskuste ja teadmiste hindamiseks võib kutse andja kasutada järgmisi meetodeid:

Lõpliku otsuse kutse andmise kohta teeb kutsekomisjon.

4.samm: Otsus ja tagasiside

Positiivse tulemuse korral antakse sulle kutsetunnistus, mis tõendab, et sinu oskused ja teadmised vastavad sinu pool taotletud kutsele.

Iga otsuse (nii negatiivse kui positiivse) korral on taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot otsuse kohta. Mitterahuldava otsuse puhul on taotlejal õigus otsus vaidlustada. Apelleerimise kord on kindlaks määratud vastava kutse andmise korras.

Kutse taastõendamine
Suur osa kutseid on tähtajalised. Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse kogumise kohta. Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole. Oma kutse andja leiate kutseregistrist.

Osakutse
Lisaks kutsele on võimalik taotleda kutsest väiksemat osa ehk osakutset. Osakutse koosneb vähemalt ühest kompetetnsist. Kui on rohkem kui üks kompetetns, saab osakutste oma kutsenimetuse ja taseme.Ainult ühest kompetetnsist koosenva osakutse korral kantakse osakutse tunnistusele kompetensi nimetus ja tase. Osakutset on võimalik taotleda, kui kutsestandardis on vastav osakutse määratletud. Ühes kutsestandardis võib olla mitu osakutset ning kompetetnsid, millest need koosnevad, võivad kattuda.

Osakutse tunnistuse taotlemine
Osakutse tunnistuse taotlemine käib sama moodi kui kutsetunnistuse taotelmine. Kutse andja väljastab osakutse tunnistuse peale vastava(te) kompetentsi(de) hindamist. Osakutse tunnistusel on kirjas kompetetnsi või osakutse nimetus ja tase (vajadusel spetsialiseerumine). Osakutse tunnistuste vormistamine ja väljastamine toimub kutsetunnistuste väljastamise korra alusel.

Kitsendused
Mitmetel kutsetel, mis on seotud kõrgendatud riski või ohtlikkusega (nt elektrikud või massöörid) nõutakse täiendavaid tunnisusi või litsentse (nt tõend läbitud esmaabikursuse kohta) või seab töö iseloom mitmeid lisatingimusi: nt ehitaja peab taluma kõrgust, karjäärinõustaja töö eeldab väga head suhtlemisoskust jne.

Kui soovid, et sinu kutsetunnistus oleks tunnustatud ka teistes Euroopa Liidu riikides, saad meie kodulehelt printida välja kutsetunnistuse inglise keelse lisa. Kui sa siinsest loetelust vastavat kutsetunnistuse lisa ei leia, võta ühendust Europassi Keskusega.