Kutse andja õiguste taotlemine õppeasutusele

Õppeasutus saab kutsenõukogult ilma konkursita kutse andja õigust taotleda, kui õppekava vastab kutsestandardile ja on riiklikult tunnustatud. Kutse andmise õigus antakse iga kutse kohta eraldi.
Kutse andja õiguse taotlemise esimese sammuna on soovitatav kontakteeruda Kutsekojaga ning esitada loetelu erialadest, millele soovitakse kutse andjaks saada (nn eeltaotlus), et selgitada välja, kas õppekava aluseks olev kutsestandard on kehtiv, ning kas kutsealal on olemas konkursiga valitud kutse andja ja kutsekomisjon, kellega koostöö on vajalik järgmiste kutseseadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Kui vastaval kutsealal ei ole tegutsevat kutsekomisjoni, moodustab selle Kutsekoda.
Peale eeltaotluse esitamist ja vajaliku info täpsustamist saab õppeasutus alustada kutse andja õiguse taotlemisega. Selleks õppeasutus:

Konkursita valitud kutse andja õiguse andmise otsustab vastava valdkonna kutsenõukogu.