Kutsesüsteemi puudutavad juhendid ja käsiraamatud

"Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhend" - on mõeldud kõigile kutsestandardi koostajatele abivahendiks ning välja töötatavate kutsestandardite metoodilise ja kontseptuaalse ühtsuse tagamiseks.

Juhend "Kompetentsuspõhine hindamine kutse andmisel" - on mõeldud kasutamiseks kutse andjatele, kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide liikmetele ning koolitajatele nii hindamisstandardite koostamisel kui hindamisprotsessi läbiviimisel.

Käsiraamat "Isiksuseomadused ja nende kasutamine kutsesobivuse määramisel"  - on mõeldud kõigile kutsestandardi koostajatele määramaks isiksuseomaduste kasutamisvõimalusi kutsesobivuse hindamisel. 

Juhendmaterjal "Üldised kompetentsid. Kvalifikatsiooniga seonduvad terminid" - on mõeldud kõigile kutsestandardi koostajatele abivahendiks ning välja töötatavate kutsestandardite metoodilise ja kontseptuaalse ühtsuse tagamiseks, tugimaterjaliks tasemeõppe ja täienduskoolituse õppekava koostajatele ning karjäärinõustajatele. 

Juhend "IKT-kompetentside kirjeldamine kutsestandardites"  - on mõeldud kõigile kutsestandardi koostajatele abimaterjaliks IKT-kompetentside kirjeldamisel mitte-IKT valdkondade kutsestandardites ning välja töötatavate kutsestandardite metoodilise ja kontseptuaalse ühtsuse tagamiseks, samuti tugimaterjaliks tasemeõppe ja täiendkoolituste õppekava koostajatele.

Eesti kutsesüsteemi kvaliteedi käsiraamat kirjeldab põhimõtteid, millest lähtuvalt tomivad kõik kutsesüsteemi protsessid.

Juhend kutse andmise kajastamiseks kutse andja veebilehel:

Kutse andja koduleheküljel peab olema leitav vähemalt järgmine info:
  1. Taotletavad kutsed ja kutsestandardid
  2. Kutse taotlemise eeltingimused vastavalt kutsestandardile ja/või kutse andmise korrale
  3. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
  4. Kutse taotlemise avaldus jm vajalikud vormid
  5. Kutse taotlemise voorude ja kutseeksamite ajad ning dokumentide esitamise tähtajad
  6. Kutse taotlemise tasu
  7. Kutse andmise kord
  8. Hindamisjuhendid jm hindamismaterjalid (näiteks hindamisstandard, eksami näidisülesanded)
  9. Kutsekomisjoni koosseis
  10. Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks
 
Kõige lihtsam on infot ajakohasena hoida kasutades linke:
1.       Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/et/index
2.       Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
3.       Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister
1)Kutsestandardid
2)Kutse andmise kord
3)Kutse taotlemise tasu