Kutsesüsteem

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi eesmärk on


Kutsesüsteemi üldised põhimõtted:


Kutsesüsteemi osad:

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitab kutsesüsteem välja kutsealal erinevates rollides edukaks töötamiseks vajaliku kompetentsuse ja igale neist koostatakse vastav kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks ning vastav välja-, täiend- ja ümberõpe.

Kutse- ja haridussüsteemi oluline ühisosa on haridusstandard, mille väljundiks on õppekavad.


Kompetentsuse ring näitab, kuidas kutsesüsteem seob tööturgu haridussüsteemiga.

Loe, kuidas saab kutsesüsteem toetada sinu tegevust.