Kutseregister

Kehtib 547 kutsestandardit 93 kutsealale
On väljastatud 146724 kutsetunnistust, neist kehtib 97733
On väljastatud 5722 osakutsetunnistust
On väljastatud 7130 koolilõpudokumendile kantud kutset
Töötab 14 kutsenõukogu
Tegutseb 108 kutse andjat ja
23 koolilõpu kutset andvat õppeasutust

2001. aastal asutatud registri  eesmärk on koguda teavet kutsenõukogude, kutsestandardite, kutsete ja nende tasemete, kutsetunnistuste, kutse andmise korra ning kutset andvate organite kohta ning süstematiseerida ja säilitada esitatud andmed, tagamaks korrastatud kutsesüsteemi loomist ning tööjõuturu kujundamise reguleerimist.

Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium ning volitatud töötleja on Sihtasutus Kutsekoda.

Registrit peetakse vastavalt «Kutseseadusele», «Andmekogude seadusele» ja muudele õigusaktidele ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

Register koosneb:
1) aktuaalsete andmete kogust digitaalkujul;
2) registriarhiivist, mis sisaldab aktuaalsuse kaotanud andmeid, andmetöötlusprotsesside kohta kogutud andmeid ning andmete registrisse kandmise aluseks olevaid alusdokumente.

Riikliku kutseregistri pidamise põhimäärus

Vt. ka Kutseregistri isikustatud andmete kasutamine
Autoriseeritud kasutajate isikuandmete töötlemine