Kutsetunnistused

Tunnistuse number:
Isiku ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Valdkond:
Kutseala:
Kutse:
EKR tase:
EQF tase:
Väljastaja:

Otsinguks sisesta/vali mõni kriteeriumitest.

Kutsetunnistus saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku kutsealase kompetentsuse (teadmised, oskused ja iseseisvuse-vastutuse ulatus) vastavust kutsestandardile. Tavaliselt on kutsetunnistuse saamise eelduseks kutsealase töökogemuse olemasolu vastaval kvalifikatsioonitasemel.

Loe lisaks:

Kuidas riiklik kutsetunnistus välja näeb?