Euroopa Liidu struktuurifondide 2005-2007 projekti tutvustus

2004. aasta septembris esitas Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus (Kutsekoda) Riikliku arengukava meetme 1.1. "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem" toetuse taotlemiseks projekti "Kutsekvalifikatsiooni süsteemi väljaarendamine". Toetuse taotluse rahuldamise otsus kinnitati 2004. aasta 6. detsembril.

Projekti kestus: 01.01.2005 - 30.11.2007

Projekti üldeesmärk: Eesti riigis toimib jätkusuutlik kutsekvalifikatsiooni süsteem, mis tagab töötajate elukestva õppe - kutsealase väljaõppe ja täiend- ning ümberõppe - vastavuse tööturu vajadustele ning kutsekvalifikatsioonide rahvusvahelise võrreldavuse.

Projekti alameesmärgid ja tegevused:

I Kvaliteetse, jätkusuutliku kutsestandardite süsteemi väljaarendamine koostöös sotsiaalsete partneritega tööturu vajadustest lähtuva kutsealase väljaõppe tagamiseks

 1. olemasolevate kutsestandardite vormi ning koostamise ja muutmise protseduuride analüüs, mille tulemusena sõnastatakse vajalikud muudatusettepanekud õigusaktidesse.
 2. kutsestandardite koostamise kvaliteedi tagamisesüsteemi väljatöötamine (eelmises punktis kirjeldatud tegevuste põhjal), mille tulemusena koostatakse käsiraamat (juhendmaterjal kutsestandardite koostajatele)
 3. kehtivust kaotavate kutsestandardite uuendamine ja uute kutsestandardite väljatöötamine vastavalt uutele juhenditele ja nende kandmine kutseregistrisse.
 4. Kutsetunnistuste lisade (sertificate supplement) koostamine (kutsestandardite põhjal) ja nende tõlkimine inglise keelde, et tagada kutsekvalifikatsioonide rahvusvaheline võrreldavus ja toetada EuroPass kontseptsiooni rakendamist.

II Üleriigilise kutsekvalifikatsioonide omistamise võrgustiku loomine tööjõu konkurentsivõime hindamiseks ja arendamiseks ning elukestva õppe kontseptsiooni rakendamiseks koostöös kutsekvalifikatsiooni omistavate organite ja kutsealase koolituse pakkujatega.

 1. kutsekvalifikatsiooni omistamise üldiste juhend- ja abimaterjalide ning aruandlusvormide koostamine - luuakse kutseomistamise kvaliteedi tagamise süsteem.
 2. Kutsekvalifikatsiooni omistamise tegevusloa taotlemise dokumentatsiooni väljatöötamine koostöös potentsiaalsete KOO-dega.
 3. kutseeksamite läbiviimiskordade ja hindamisaluste väljatöötamine erinevatele kutsekvalifikatsiooni tasemetele, mille tulemusel KOO-d saavad pakkuda võimalust kutsekvalifikatsiooni tõstmiseks ja tõendamiseks võimalikult paljudele töötajatele.
 4. kutseomistamise materjalide vene keelde tõlkimise vajaduse väljaselgitamine ja tõlkimine vene keelde.
 5. pilootkutseeksamite läbiviimine.
 6. osakvalifikatsioonide tõendamise ja tunnistuste väljaandmise üldise korra väljatöötamine.
 7. võimalike osakvalifikatsioonide määratlemine ja omistamise korra väljatöötamine.
 8. riskigruppide määratlemine ja juurdepääsu võimaldamise meetmete väljatöötamine.
 9. pilooteksamite korraldamine riskigruppidele.
 10. kutseeksamiteks ettevalmistava täienduskoolituse korraldamismudeli ja täienduskoolituse moodulite väljatöötamine koostöös kutsekvalifikatsiooni omistavate organite, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Tööturuameti, riiklike kutseõppeasutuste ja täiend- ning ümberõpet pakkuvate koolitajatega.
 11. Piloot täienduskoolituste korraldamine.

III Kutsekvalifikatsiooni süsteemi rakendumist toetava õigusliku ruumi loomine

 1. Kehtiva Kutseseaduse analüüs ja muudatusettepanekute sõnastamine.
 2. Eesti seadusandluse analüüs seoses Kutseseaduse rakendamisega. Muudatusettepanekute tegemine kutsealast tegevust reguleerivatesse õigusaktidesse.

IV Kutsekvalifikatsiooni süsteemiga seonduva infosüsteemi väljaarendamine

 1. Infosüsteemi kasutajate vajaduste väljaselgitamine, hindamine ja analüüsimine.
 2. Infosüsteemi spetsifikatsiooni koostamine ja uute rakenduste väljatöötamine.

V Kutsekvalifikatsioonisüsteemi ja projekti tulemusi tutvustav teavitustegevus ja reklaamikampaania läbiviimine

 1. Kutsekvalifikatsiooni süsteemi tutvustavate teavitusseminaride läbiviimine Eesti eri regioonide ettevõtetes ja koolides.
 2. Infopäevade korraldamine kutsestandardite koostajatele, kutsekvalifikatsiooni omistajatele, kutseeksamiteks ettevalmistava koolituse korraldajatele ning läbiviijatele.
 3. Teavituskampaania läbiviimine meedias.
 4. Projekti tulemusi ja kutsekvalifikatsiooni süsteemi tutvustavate rahvusvaheliste konverentside läbiviimine.
 5. Projekti tulemusi, kutsekvalifikatsiooni süsteemi ja Kutsekoda tutvustavate trükiste ning reklaammaterjalide väljaandmine ja levitamine.