EL struktuurifondide projektid

Euroopa Liidu (edaspidi: EL) liikmena osaleb Eesti aktiivselt EL regionaalpoliitikas. Regionaalpoliitika arendamiseks saab Eesti toetust EL struktuurifondidest. Euroopa Liidu üks tõukefondidest on Euroopa Sotsiaalfond (ESF), mis on loodud eesmärgiga vähendada jõukuse ja elatustaseme erinevusi ELi liikmesriikide ja piirkondade vahel ning soodustada seeläbi majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust.

1957. aastal loodud ESF on Euroopa Liidu peamine rahastamisvahend inimestesse investeerimiseks. ESFi tähelepanu keskmes on tööhõive edendamine ELis. Fond toetab tööhõivet ning aitab inimestel end harida ja uusi oskusi omandada, et seeläbi parandada nende väljavaateid saada tööd. Fond aitab liikmesriikidel Euroopa tööjõudu ja ettevõtteid uute üleilmsete väljakutsetega toimetulekuks paremini ette valmistada.

Et käsitleda kohapealseid tegelikke vajadusi, koostavad liikmesriigid oma ESFi rakenduskavad ise. Perioodil 2007-2013 on Eestis struktuurifondide kasutamise aluseks "Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ning valdkondlikud rakenduskavad. Kutsete süsteemi arendamine toimub Inimressursi arendamise rakenduskava alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe" meetme „Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine" rakendamiseks. 

Lähemalt saab EL struktuurifondidega tutvuda Euroopa Liidu struktuurifondide või SA Innove kodulehel

Kutsekoda on saanud toetust kahele programmile: