NCP-VET-CO projekt

Riiklike EQFi koordinatsioonikeskuste vaheline koostöövõrgustiku loomine Eesti, Läti, Soome, Tšehhi ja Rumeenia vahel

Projekti lühend: NCP-VET-CO

NCP-VET-CO projekti eesmärk on

Koostöövõrgustiku loomise vajadus sai alguse sellest, et EQFi rakendamine on Euroopa Komisjoni üks tähtsamaid pritoriteete ning koostöö ja ühine usaldus riikide vahel on oluline eeldus riiklike kvalifikatsioonide sidustamisel EQFga.

Riikliku kvalifikatsiooniraamistiku arendamise koordineerimiseks ja EQF-ga sidustamise kvaliteedi tagamiseks on EL riikidel soovitatud luua riiklik koordinatsioonikeskus (Nationa Coordination Point, lühend NCP), kelle ülesanne on juhtida riiklike kvalifikatsioonide kvalifikatsiooniraamistike sidumist EQF-ga, et tagada sidustamise protsessi kvaliteet ja läbipaistvus. Kõik NCP-VET-CO projekti partnerorganisatsioonid on vastutavad oma riigi kvalifikatsioonisüsteemi arendamise eest. 

Koostöövõrgustiku eesmärgiks on aidata partnerorganisatsioonidel arendada oma kvalifikatsioonisüsteeme ja toetada riikide kutsete ja kutsehariduse kvalifikatsioonide sidustamist EQFga, jagada häid kogemusi ning leida ühiseid lahendusi sidustamisprotsessis esilekerkinud probleemidele. Koostöö peaks andma laiema ülevaate Euroopas toimuvast ning toetama ja julgustama riike oma süsteeme arendama. Samuti luues ühiseid arusaamu kvalifikatsioonide paigutumisel EQFi, aitab see suurendada riikide vahel kvalifikatsioonide läbipaistvust.

Igal partneril on projekti käigus võimalus organiseerida üks kohtumine ja tutvustada oma riigi arendustegevust seoses kutsete ja kutsehariduse kvalifikatsioonide sidustamisel EQFga.

Projekti raames toimub viis kahepäevast kohtumist erinevatel teemadel:
1. Riiklike koordinatsioonikeskuste roll ja ülesanded ning kutsete ja kutsehariduse kvalifikatsioonide tunnustamine partnerriikides
2. Riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid ning kutsehariduse ja kutsete osa selles
3. Riiklike kvalifikatsioonide sidustamine EQF-ga
4. Kutsete ja kutsehariduse kvalifikatsioonide ning kompetentside kirjeldamine ja klassifitseerimine
5. Riiklike kvalifikatsioonisüsteemide ja -raamistike kvaliteedi tagamise süsteemid

Projekti juhtpartneriks on Kutsekvalifikatsiooni SA Eestist
Kaasatud partnerriigid: Eesti, Soome, Läti, Tšehhi, Rumeenia
Projekti kestus: september 2009 - juuli 2011

Projekti koduleht: NCP-VET-CO projekti koduleht