ECVET Eesti projekt

Mais 2012 käivitus Euroopa Komisjoni 2-aastane tsentraliseeritud projekt Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training, edaspidi ECVET) tutvustamiseks ja kasutuselevõtuks Eestis. 

Mis on ECVET? 

ECVET on ühtsetel alustel toimiv tehniline raamistik, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist. ECVET-i kasutamine suurendab üldist arusaamist inimeste õpiväljunditest, kirjeldades seda, millised oskused on ühe või teise väljundi taga. See parandab omakorda inimeste töörände võimalusi Euroopas, sest oskuste taseme defineerimine nii liikmesriikide vahel ja vajadusel ka nende sees võimaldab kvalifikatsioonide ülekantavust nii erinevate süsteemide kui ka majanduse eri sektorite vahel; lisaks aitab see kaasa üleeuroopalisele koostööle hariduse ja koolituse valdkonnas. 
           
ECVET-i rakendamise põhimõtted ja tehnilised tingimused on fikseeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. juunil 2009. a soovituses „Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohta“. ECVET-i põhimõtted on välja töötatud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahelises koostöös. 

Milleks on vajalik ECVET EESTI projekt? 

ECVET-i kasutuselevõtu eelduseks on siseriiklike regulatsioonide analüüs. Vajame teavet selle kohta, kas seni ECVET-i kasutuselevõtuks kohaldatud meetmed on piisavad ja täna veel aktuaalsed. Väljundipõhisusest lähtuvalt tuleb analüüsida seadusandlust, kutsestandardeid ja õppekavasid, olemasolevaid tunnustamise süsteeme. Eesti oludele tuleb kohaldada Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud metoodiline juhend. ECVET-i tulevasi kasutajaid/kasusaajaid tuleb teavitada ja süsteemi kasutama koolitada.  
         
Projekti peamisteks eesmärkideks ongi tõsta laiema avalikkuse teadlikkust ECVET-i kasutamise põhimõtetest ja pakkuda otsestele sihtgruppidele (kutseõppeasutused jt. koolitusega tegelejad, kutsenõukogud, tööandjad) tuge ECVET-i kasutuselevõtuks. Siht on luua ECVET-i toimimise praktilised hoovad, kaasa arvatud Eesti jaoks kohaldatud metoodilised juhendmaterjalid ja asjatundlike ekspertide/konsultantide võrgustik, kes protsessi toetada ja suunata suudaks. 
               
Projekt viidi ellu SA Archimedes, SA Innove ja Kutsekoja koostöös. 
Projekti tulemustega saate tutvuda SA Arhimedese Hariduskoostöö Keskuse lehel.