ESF programmi "Kutsete süsteemi arendamine" tulemused

ESF programmi tulemused 2013


Tegevus 2.1

Kutsete süsteemi uue kontseptsiooni ja kvaliteeditagamise printsiipide välja töötamine. Kvalifikatsiooniraamistiku rakendamine

 

Alategevus  2.1.1

„Euroopa riikide kvalifikatsioonisüsteemide arengute kaardistamine EQF ja muude EL algatuste kontekstis“:

Kvalifikatsioonisüsteemide arenguid kajastavad materjalid on üleval Kutsekoja kodulehel:

http://kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/valisnaited

 

Tegevus 2.2

Eesti kutsete ja kutsealade klassifitseerimine ja kataloogimine

Loodud on Kutsete kataloog, mis asub Kutsekoja veebilehel

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsed

Kataloog täieneb automaatselt, vastavalt uute kutsestandardite kinnitamisele.

 

Alategevus

„Ettepanekute tegemine olemasolevate uuringute täiendamiseks, kokkulepete sõlmimine. Regulaarne koostöö uuringute teostajaga“:

Käivitatud on  regulaarne koostöö tööjõu-uuringute teostajatega. Kogutud on infot toimunud uuringute kohta. Koostatud on tööturuülevaateid, mis on üleval Kutsekoja kodulehel:

http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/uuringud

http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tooturuylevaated

 

Tegevus 2.3

Kutsestandardite koostamise metoodika kaasajastamine, kutsestandardite uuendamine

 2013. aastal koostati uue metoodika alusel 188 kutsestandardit. Kogu programmi jooksul kokku on koostatud 468 kutsestandardit.

Viimati kinnitatud kutsestandardid on leitavad kutseregistrist:

http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/kutsestandardid/uued_kutsestandardid

Kõik kutsestandardid on leitavad kutseregistrist.

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid

 

Valmisid ka üldiste kompetentside kirjeldused, "Üldised kompetentsid. Kvalifikatsiooniga seonduvad terminid"  mis töötati välja universaalse abimaterjalina kasutamiseks kõikidele kutsestandardite koostajatele

2013. aastal tõlgiti

·       inglise keelde:

6 kutsestandardit – Diplomeeritud ehitusinsener, Spaateenindaja ja 4 õpetaja kutseala kutsestandardit;

Inglisekeelsed tõlked on leitavad siit:http://www.kutsekoda.ee/en/kutsesysteem/tutvustus/kutsestandardid_eng

·       99 kutsetunnistuse lisa http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad/list

 

Tegevus 2.4

Kutse andmise süsteemi arendamine

 

Alategevus 2.4.1

Kutse andmise edasiarendamine EKR-ga suhestamiseks (VÕTA, osaoskused, kompetentside hindamine)

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtted on sisse kirjutatud .14 hindamisstandardisse.

Iseseisva dokumendina on VÕTA kord koostatud majutus-toitlustuse valdkonna 11 kutsele ja raamatupidamise valdkonna kutsetele.

 

Osakutsete andmise võimalus on sisse kirjutatud 38 kutsestandardisse. 2013. aasta lõpuks on väljastatud 493 osakutsetunnistust

Koosatud on 118 hindamisstandardit, mis sisaldavad kompetentsipõhise hindamise aluseid

 

Alategevus 2.4.2

Seni katmata valdkondades kutseomistamise vajaduse väljaselgitamine

Programmi nõukoda on vastu võtnud otsuse, et selle tegevuse raames planeeritud uuring viiakse läbi eelkõige kutsestandardite väljatöötamise vajaduse kohta.

2013. aastal alustati koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga analüüsi, et välja selgitada kutsestandarditega katmata valdkonnad.

 

Alategevus 2. 4.3

Kutse andmise võimaluste loomine kutse-ja kõrgkoolide lõpetajatele ning seda toetava institutsionaalse ja õigusliku keskkonna arendamine

Esmase kutse andmise õiguse oma lõpetajatele on saanud 5 õppeasutust, 2013. aasta lõpuks on õppeasutused andnud 279 kutset 7 kutsealal.

Seda tegevust toetava õigusliku keskkonna arendamiseks on koondatud kutseseaduse rakendamisel ilmnenud probleeme käsitlev dokument.

 

Tegevus 3.1

Programmi tegevustest ja tulemustest teavitamine

 

Alategevus 3.1.2

Programmi tutvustavate teavitusürituste läbiviimine

Toimusid teavitusüritused, kus muuhulgas tutvustati ka programmi tegevusi:

20. märtsil toimus IT Kolledžis  konverents "IT kui Eesti majandusmootor 2020"

30. aprillil toimus Jüripäeva vastuvõtt kutsenõukogude liikmetele

5. detsembril toimus konverents „Mida küsid, seda saad?“

2013. aasta lõpus toimus 13 kutsenõukogu koosolekut, kus tutvustati programmi tegevusi.

 

Alategevus 3.1.3

Programmi tutvustavad meediakajastused

Kutsekoja nädalaülevaated kodulehel

14. veebruaril ilmus Kaubanduskoja Teatajas artikkel Kutsetunnistus annab tööandjale kindluse

24.septembril ilmus Postimehe ettevõtluslisas artikkel Kutsestandardid on kasulikud nii töötajale kui tööandjale http://kutsekoda.ee/et/uudised/view/10504182

 

Alategevus 3.1.5

Programmi kajastava veebilehe arendamine-täiustamine

Loodi .xml faili genereerimise võimalus, millega edastada kutsete kataloogi kantud kutsekvalifikatsioone EQF/Ploteus portaalile.

Kutseregistrisse loeti sisse ISCO klassifikaator 4-kohalise ja EMTAK klassifikaator 2-kohalise täpsusega. Igale kutsele, spetsialiseerumisele ja osakutsele on vajadusel võimalik määrata mitu ISCO-t. Kõiki klassifikaatoritega loodud seoseid kuvatakse peamistes avalikes ja infosüsteemi sisestes aurannetes.

Loodi ning avalikustati kodulehel kinnitatud kutseeksami tasude koondväljavõte.

Sõlmiti x-tee leping kutsetunnistuste andmete edastamiseks Statistikaametile

 

2013. aasta seirearuanne tervikuna on leitav siit

ning lisad eelarve täitmise tabelitega siit