ESF programmi tulemused 2012

Kutsete süsteemi uue kontseptsiooni ja kvaliteeditagamise printsiipide välja töötamine. Kvalifikatsiooniraamistiku rakendamine
2012 I pa koostati eesti keelne kokkuvõtlik ülevaade CEDEFOPi uuringust "Riiklike kvalifikatsiooniraamistike arengutest Euroopas 2011", ülevaade on üleval Kutsekoja kodulehel:
http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/valisnaited

Eesti kutsete ja kutsealade klassifitseerimine ja kataloogimine

Kutsestandardite koostamise metoodika kaasajastamine, kutsestandardite uuendamine

Kutse andmise süsteemi arendamine

Kutsesüsteemis osalejate koolitused

Programmi tegevustest ja tulemustest teavitamine