ESF programmi "Kutsete süsteemi arendamine" tulemused

ESF programmi tulemused 2014


Ülevaade ESF programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ peamistest tulemustest

Üldeesmärk

Programmi üldeesmärk sai täidetud: rakendunud on elukestvale õppele ja tööjõu vabale liikumisele toeks olev, tööturu vajadusi arvestav jätkusuutlik  kutsesüsteem.

2. Alaeesmärgid
2.1 Kutsesüsteemi uus kontseptsioon ja kvaliteeditagamise printsiibid on välja töötatud. Kutsetasemete ning õpiväljundite kirjeldamiseks on rakendunud hariduslikke kvalifikatsioone ja kutseid ühendav kvalifikatsiooniraamistik. Kutsesüsteemi rakendamisel järgitakse kvaliteeditagamise põhimõtteid. Välja on töötatud
kutsesüsteemi kvaliteedi käsiraamat.

Teiste riikide kvalifikatsioonisüsteemide arenguid kajastavad materjalid on üleval Kutsekoja kodulehel: http://kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/valisnaited

2.2  
Kutsetegevuste klassifitseerimispõhimõtted on kaasajastatud, koostatud on Eesti kutse kataloog, mis asub Kutsekoja veebilehel. Kataloog täieneb automaatselt, vastavalt uute kutsestandardite kinnitamisele.

Käivitatud on  regulaarne koostöö tööjõu-uuringute teostajatega. Kogutud on infot toimunud uuringute kohta http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tooturuylevaated.

Koostatud on tööturuülevaateid, mis on üleval Kutsekoja kodulehel: 
http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/uuringud

2.3   Kutsestandardite koostamise metoodika on kaasajastatud, koostatud on üle 600 kutsestandardi. Kõik uuendatud kutsestandardid on leitavad  kutseregistrist. Koostatud on kutsetunnistuste lisad. 129 kutsestandardit tõlgiti inglise keelde.

Valmisid ka üldiste kompetentside kirjeldused, "Üldised kompetentsid. Kvalifikatsiooniga seonduvad terminid"  mis töötati välja universaalse abimaterjalina kasutamiseks kõikidele kutsestandardite koostajatele

2.4  
Toimib uuendatud kutseandmise süsteem.

Koostatud on
Juhend "Kompetentsuspõhine hindamine kutse andmisel", mis on mõeldud kasutamiseks kutse andjatele, kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide liikmetele ning koolitajatele nii hindamisstandardite koostamisel kui hindamisprotsessi läbiviimisel.

Programmi lõpuks on alustatud varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise VÕTA rakendamist  17-l kutsealal.

Osakutsete andmise võimalus on sisse kirjutatud 43 kutsestandardisse. 2014. aasta lõpuks on väljastatud 1354 osakutsetunnistust

Koosatud on 158 hindamisstandardit, mis sisaldavad kompetentsipõhise hindamise aluseid.

2.5 Kvalifikatsioonide kutsealase tunnustamisega seotud võtmetegevuste kvaliteedi tagamiseks on kutsesüsteemi rakendumisega seotud osapooled ning sidusgrupid oma tegevusvaldkonnas koolitatud ja kompetentsed. Programmi jooksul toimus 42 koolitust 737-le osalejale.

2.6 Avalikkust on teavitatud kutsesüsteemi arendusest ja rakendamisest ning programmi tegevustest. Kogu programmi jooksul toimus kokku üle 70 teavitusürituse.

Programmi lõpparuanne koos lisadega on leitav siit 
ning lisad eelarve täitmise tabelitega siit

ESF programmi tulemused 2013

ESF programmi tulemused 2012

ESF programmi tulemused 2011

ESF programmi tulemused 2010

ESF programmi tulemused 2009

ESF programmi tulemused 2008